Ogłoszenia - zapytanie ofertowe

2016-11-04 14:32:43

                                                                                                                                                                                                                       Szczecinek, dnia 04 listopada 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja  PRZYSTAŃ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2 A zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Utworzenie toalety – przebudowa (podział) pomieszczenia pralni na pralnię i WC w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” przy ul. Wodociągowej 6 A

w Szczecinku.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest - Utworzenie toalety – przebudowa (podział) pomieszczenia pralni na pralnię i WC w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” przy ul. Wodociągowej 6 A

w Szczecinku zgodnie z załączonym zakresem robót budowlanych przedmiarami robót (dokumenty znajduja się w zakładce galeria - Zapytanie ofertowe - załączniki)

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

7.Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

a/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia,

    wyznaczając termin usunięcia wad.

b/ uniemożliwiające użytkowanie wyremontowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
8. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r.

9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

10. Okres związania oferta wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

11. Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 13.00. Oferty można składać w biurze Fundacji przy ul. Połczyńskiej 2 A w Szczecinku.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji PRZYSTAŃ przy ul. Połczyńskiej 2 A, dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 13.30.

13. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym druku oferty (wersja papierowa do pobrania w siedzibie Fundacji przy ul. Połczyńskiej 2 a w Szczecinku). Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony wg wzoru przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego i podpisany wzór umowy (wersja papierowa wzoru umowy do pobrania w siedzibie Fundacji przy ul. Połczynskiej 2 A w Szczecinku).

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty pisemnie.

15. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Joanna Szkodlarska – dyrektor Fundacji, tel. 94 37 142 52; e-mail: f.przystan@vp.pl.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy.

Wzór umowy.

Przedmiary robót.

Zakres robót budowlanych i koncepcja przebudowy.

 

 

...................................................                                                    

           (pieczęć wykonawcy)

                                                                                              

                                                                                              

 

 

OFERTA

 

Przedmiot oferty:

 

Utworzenie toalety – przebudowa (podział) pomieszczenia pralni na pralnię i WC

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku

Zamawiający:

 

                 FUNDACJA PRZYSTAŃ

                 ul. Połczyńska 2 A

                 78-400 Szczecinek

Wykonawca:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tel. ……………………………………………………fax. ……………………………………………..

 

REGON …………………………………........    NIP ………………………………………………….

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04 listopada 2016 roku Ja/My niżej podpisany/ni:

 

  1. Składam/y ofertę wraz z załączonym kosztorysem na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym dotyczącym Utworzenie toalety – przebudowa (podział) pomieszczenia pralni na pralnię i WC w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku

 

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę:

 

Netto ………………………………… PLN

 

słownie: …………………………………………………………………….

 

VAT ………….%     ……………………………………………

 

Brutto: ……………………………....PLN

 

słownie: …………………………………………………………………..

 

w terminie do 30 grudnia 2016 roku.

 

3. Okres gwarancji 36 miesięcy.

4.Oświadczam/my, że:

a) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do oferty (przedmiar i wzór umowy) i akceptuję/my i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznaję/my się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania,

c) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,

d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

f) Uważam/my się za związanych niniejsza oferta przez okres 30 dni

Data .........................

 

 

…………………………………………………………………………

   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załączniki:

  1. Kosztorys  - wycenione przedmiary robót (zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego).
  2. Wzór umowy.

 

WZÓR

UMOWA  NA ROBOTY BUDOWLANE

 

zawarta w dniu  ……............w  Szczecinku , pomiędzy  FUNDANCJĄ PRZYSTAŃ  w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A,   zwaną  dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez:

 

Joannę Szkodlarską   -   Dyrektora

 

a

……………………………… , 78-400 Szczecinek ul. ………………….. , zwanym     dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 

 ……………………………………………. -  Właściciela Firmy

 

o następującej treści :

§ 1

 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

 

Utworzenie toalety – przebudowa (podział) pomieszczenia pralni na pralnię i WC w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku zgodnie z zakresem robót budowlanych i  przedmiarami robót, do których Wykonawca nie wnosi uwag, złożoną ofertą oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania określonych przez umowę czynności,odebrania przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową według przedłożonego przez Zamawiającego przedmiarami i zakresem robót budowlanych z załącznikami w branży     architektoniczno-konstrukcyjnej, zgodnie z Polskimi  Normami oraz zasadami wiedzy technicznej z materiałów własnych w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie .

4. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub która jest implikowana

    przez umowę, lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą  być wywnioskowane jako konieczne dla stabilności lub ukończenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.                                              

§ 2

Terminy wykonania robót objętych umową ustala się na  :

 

-

 

-

§ 3

1.Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe

    w wysokości      ……………………………..zł. brutto      

    (słownie:……………………………………………………. złotych 00/100).

2. Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 1   zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za

    interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania oraz

    pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy w/g. umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy .

3. Materiały  zastosowane przy realizacji w/w zadania muszą odpowiadać pod względem  jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do

    obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane a także wymogom określonych w przedmiarze i opisie robót.

4. Wykonawca wyraża zgodę na odliczenie przez Zamawiającego od wynagrodzenia ryczałtowego wartości kosztorysowej robót niewykonanych, liczonej na podstawie

    kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi konieczność wykonania robót dodatkowych to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na

    podstawie dodatkowego pisemnego zamówienia w terminie umownym.

6. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienie przy zachowaniu tych samych zasad co do zakresu rzeczowego objętego umową . Wycena tych robót

    będzie wykonana na podstawie tych samych cen i wskaźników kalkulacyjnych  jak w ofercie.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na każdym jego etapie.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

    a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu  …………………………2016 r.

    b/ przekazania przedmiaru i opisu robót w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

     a/ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

     b/ zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny

         pracy;

     c/ prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;

     d/ utrzymania terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

     e/ umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym

         przedstawicielom Zamawiającego;

     f/ uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go

         Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru;

     g/ ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar ) oraz od odpowiedzialności

         cywilnej na cały czas jej trwania;

     h/ wykonania innych robót w ramach ryzyka Wykonawcy, np. wszelkich robót demontażowych, transportowych, budowlanych, instalacyjnych nie ujętych

         w przedmiarach robót;

     i/ skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem robót do odbioru

        końcowego. 

§ 5

Strony ustalają , że : 

1. Zapłata należności za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą VAT po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

2. Podstawą sporządzenia faktury końcowej i rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru robót (protokół odbioru elementów).

3. Zapłata należności przez Zamawiającego będzie dokonana w terminie do 14 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi

    dokumentami  rozliczeniowymi .Warunkiem zapłaty faktury końcowej będzie usuniecie wszystkich usterek i wad stwierdzonych w protokole końcowego odbioru   

    robót.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

    b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć

        wynagrodzenie,

    c/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania

        przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca

    usunie stwierdzone uchybienia. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 przed rozpoczęciem czynności odbioru skutkuje odstąpieniem

    Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę  -  .…………………………      

    ………………………………………………………………………………………………..

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  36 m-cy gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja biegnie od dnia  ostatecznego (końcowego) protokólarnego odbioru

    przedmiotu umowy przez Zamawiającego .

2. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty i materiały zakupione i wbudowane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy                                                                                                                     

§ 7

1.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Insp. Nadzoru w osobie:               

    …………………………………………..

 

2.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:      

   …………………………………………….    -  Właściciel firmy.

 

§ 8

 

W sprawach nie  uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

 

§ 9

 

Spory wynikające z umowy poddane zostaną Sądowi właściwemu dla Zmawiającego.

 

§ 10

 

Zmiany do niniejszej umowy, mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy  -  pod rygorem nieważności.

 

§ 11

 

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT  i posiada 

 

NIP:  ……………………………. 

oraz 

REGON : ………………………………………….

 

Zamawiający informuje, że posiada …………………………………………..…….. oraz

 

…………………………………………………………………………………………………

§ 12

 

 

Umowę sporządzono  w 2-ch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                               W Y K O N A W C A: