Działalność

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przeznaczony jest dla osób od 60 roku życia. Miejsce w DDP oraz usługi świadczone przez placówkę przyznaje się decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny, natomiast odpłatność za posiłek oraz stacjonarną usługę opiekuńczą ustalana jest wg kryteriów zawartych w Uchwale Rady Miasta.

Misją realizowaną przez DDP jest stwarzanie warunków do poprawy jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych. Natomiast celem działania jest aktywizowanie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych.

Pobyt w Dom Dziennego Pobytu może obejmować :
1) terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną, stacjonarną usługę opiekuńczą oraz posiłek na miejscu,
2) usługę opiekuńczą w formie posiłku z dowozem do miejsca zamieszkania.

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” jest miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania m. in. na zajęciach: muzycznych, integracyjnych, teatralnych, plastycznych oraz kulinarnych. DDP „Złota Jesień” jest organizatorem wielu spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym. Oferta kulturalna obejmuje wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, filharmonii i opery. Organizowane są wycieczki rowerowe i piesze oraz pikniki. Społeczność DDP ma swoje cykliczne spotkania, na których omawiane są ważne sprawy dotyczące działalności Domu. Reprezentantem i przedstawicielem społeczności jest Rada Domu, która ma duży wpływ na planowanie i realizację zadań placówki. Zwyczajem panującym w DDP jest wspólne obchodzenie imienin i urodzin starszych Seniorów (tzn. osób po 80 roku życia). Placówka współpracuje ze szkołami, przedszkolami, ośrodkami, stowarzyszeniami i parafiami. Przy DDP działają trzy Kluby Seniora. Członkostwo nie wymaga decyzji administracyjnej, klubowiczem może zostać każdy, kto ukończył 55 rok życia i jest mieszkańcem Szczecinka. Klub ma formę towarzyską, a dodatkowo bierze udział w działaniach prowadzonych przez DDP „Złota Jesień”. Zapisy do Klubów Seniora prowadzone są w DDP „Złota Jesień”.

 

 

Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" prowadzony jest przez Fundację PRZYSTAŃ - zadanie powierzone i finansowane do realizacji przez Miasto Szczecinek.